هیئت رئیسه

1 محمد رمضانی   رئیس کمیته a (1)
2  صابر اکبرزاده       دبیر
 ok-3ل
3   خلیل رمضانی سوته       نائب رئیس
4  مهدی رسولی فرمی         عضو
5   علی اکبر نوری      عضو  نوری
6    کوروش الیاسی          عضو  کوروش الیاسی
7  هادی آقایی           مشاور عالی
8    حسین طلوعی         عضو طلوعی2
9     میرکمال احمدپور                 عضو  احمد پور
10    اسماعیل  روشنایی              عضو
11   سید مجتبی مرعشی       عضو
12  محمدجواد محمد نیا فریدونی      عضو