کمیته ها

کمیته مسئول
بازرسی  امین قربانی
 مسابقات  محمدبهرام جودری
 داوران  یاور رسولی
 صدرور احکام  جواد رمضانی
 فنی  رضا آزرده
 مربیان  قاسم علیزاده
 آزمون  داود طاهر نژاد
 آموزش  ابوالقاسم گرجیان
 دبیرخانه   سید مهدی قاسمی کناری
 روابط عمومی  محمود قناعت
 انضباطی  انوشیروان محمودیان
 امور مالی   محمد یوسف تبار میری
 پشتیبانی و تدارکات
 پژمان جماعت ملک
  ورزشهای همگانی   محمد اکبرزاده
  کمیته امور استانها و ارگانها   بهنام ملکی ( آقایان) – سیده کبری جمالی ( بانوان )