هیئت رئیسه

1 محمد رمضانی   رئیس کمیته a (1)
2  صابر اکبرزاده       دبیر
 ok-3ل
3   خلیل رمضانی سوته       نائب رئیس
4  مهدی رسولی فرمی         عضو
5   علی اکبر نوری      عضو  نوری
6    کوروش الیاسی          عضو  کوروش الیاسی
7  هادی آقایی           مشاور عالی
8    حسین طلوعی         عضو طلوعی2
9     میرکمال احمدپور                 عضو  احمد پور
10     مجید اعتمادیان             عضو

 

11   سید مجتبی مرعشی       عضو
12  محمدجواد محمد نیا فریدونی      عضو
 13   

 

 

 

 

 

  حسن بخشی           عضو

14

  رحمت اله   مولا        عضو

15

 

 رضا خانی              عضو