هیئت رئیسه

1 محمد رمضانی   رئیس کمیته a (1)
2  صابر اکبرزاده       دبیر
 ok-3ل
3   خلیل رمضانی سوته       نائب رئیس
4  سروان مهدی رسولی فرمی         عضو
5   سرهنگ علی اکبر نوری      عضو  نوری
6   دکتر کوروش الیاسی          عضو  کوروش الیاسی
7  هادی آقایی           مشاور عالی
8    حسین طلوعی         عضو طلوعی2
9    مهندس میرکمال احمدپور                 عضو  احمد پور
10     
11   سید مجتبی مرعشی       عضو
12  رضا خانی کوچک سرایی            عضو رضا خانی کوچک سرایی