هیئت رئیسه

 

1 محمد رمضانی   رئیس کمیته a (1)
2  صابر اکبرزاده       دبیر کمیته  ok-3ل
3   خلیل رمضانی سوته       عضو
4   مهندس سید حسین جانبراری         عضو سید حسین جانبراری
5   سرهنگ علی اکبر نوری      عضو  نوری
6   دکتر کوروش الیاسی          عضو  کوروش الیاسی
7    محمد مهدی رمضانی شیرسوار            عضو  
8    حسین طلوعی         عضو طلوعی2
9    مهندس میرکمال احمدپور                 عضو  احمد پور
10    حجت الاسلام حاج ناصر محسنی        عضو  حاج محسن محسنی
11   سید مجتبی مرعشی       عضو
12  رضا خانی کوچک سرایی            عضو رضا خانی کوچک سرایی